Ad hoc hjælp til Excel og statistik 2019-02-22T12:12:25+00:00

Ad hoc hjælp og sparring på timebasis

Hvis du ønsker hjælp eller sparring til dele af en undersøgelse eller ydelser relateret hertil, er der hjælp at hente. Se nedenfor.

Timepris og klippekort

Vores timepris ved almindelig sparing er 875 kr. ekskl. moms, men I kan spare mange penge ved at købe et fastsat timeantal på forhånd på et af nedenstående klippekort. Jo flere timer I køber på forhånd, desto flere penge sparer I. Når I køber et klippekort undgår I bøvl med ansættelseskontrakter, ferie, barsel, sygedagpenge, pension osv.

Alle kunder der køber et klippekort får en dedikeret side på survey.dk, hvor man til hver en tid kan se, hvor mange timer man har brugt.

Betingelser

  • Klippekortet er gyldigt i et år fra købsdatoen.
  • Der kan ikke anvendes mindre end ét klip for en opgave.
  • Klippekortet betales ved aftalens indgåelse.
  • I forbindelse med transport afregnes i halve timer. Den første halve times transport (f.eks. et kvarter hver vej) er dog inklusiv i alle klip.
Klippekort Timer Pris ekskl. moms
Gul 10 + 1 gratis Kr. 8.000
Orange 25 + 2 gratis Kr. 18.750
Blå 50 + 3 gratis Kr. 35.000
Rød 100 + 4 gratis Kr. 67.500
Grøn 200 + 5 gratis Kr. 130.000

De gratis timer går til indledende behovsafklaring, koordinering osv.

Udformning af spørgeramme / spørgeskema

I SURVEY Danmark har vi bred erfaring med at udvikle spørgeskemaer til mange forskellige typer af spørgeskemaundersøgelser. Vi ved hvordan et spørgsmål skal formuleres og fokuserer altid på lave ”ved ikke”-procenter på de spørgsmål som respondenterne svarer på.

Hvis I selv er i gang med at lave en undersøgelse, men gerne vil have sparring omkring spørgerammen, står vi til rådighed for en grundig gennemgang af jeres eksisterende spørgeramme, hvor vi går alle spørgsmål igennem for at sikre, at jeres målgruppe forstår dem.

Vi giver samtidig feedback på, hvordan spørgsmålene skalleres korrekt og til hvordan spørgsmålene konstrueres korrekt med henblik på de afsluttende analyser.

Analyser og statistik

Står du med noget data, som du ikke helt ved hvad du skal stille op med, så står vi klar med lang praktisk erfaring i, hvordan man bedst omdanner tal til brugbar viden.

Beskrivende statistik

Dette begreb dækker over tal fremkommet på baggrund af den indsamlede data, men uden at lægge en sandsynlighedsberegning eller andre konklusioner om en population indover. Der bruges typisk gennemsnits- og frekvensberegninger til at viser de overordnede tendenser, som datamaterialet peger på. Beskrivende statistik kan f.eks. være svarfordelingen på undersøgelsens spørgsmål, hvor det kortlægges, hvor mangeder har svare helt enig, enig osv. Hvis et spørgsmål kan besvares på en 5-punktsskala, kan det være gennemsnittet (f.eks. 4,3) på det spørgsmål.

Hjælp til statistik

Regressionsanalyse / PLS

Regressionsanalyse er paraplybegrebet for analyser der søger at finde sammenhænge mellem en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variable. Hjælp til statistik

I SURVEY Danmark anvender vi både simpel lineær regression (dvs. sammenhængen mellem én afhængig og én uafhængig variabel) og multipel regression (dvs. sammenhængen mellem én afhængig variabel og flere uafhængige variable). Analyserne er vigtige værktøjer – især i tilfredshedsmålinger – til at beregne, hvilke faktorer der i højest grad påvirker den afhængige variabel. Denne (den afhængige variabel) vil i en undersøgelse af tilfredsheden blandt medarbejdere som oftest være medarbejdernes jobtilfredshed.

Variansanalyse

En variansanalyse undersøger, om der er forskelle i et givent resultat på tværs af flere grupper – og, ikke mindst, om den forskel er reel (statistisk signifikant) eller blot et udslag af tilfældigheder i datamaterialet.

anova

Et godt eksempel på hvordan analysen kan anvendes, er når man vil undersøge, om et gennemsnit har udviklet sig signifikant fra et år til et andet. Det kunne f.eks. være hvorvidt en virksomheds kendskabsgrad eller virksomhedens samlede kundetilfredshed har rykket sig fra 2014 til 2017.

Vurdering af statistisk usikkerhed

Hvis man vil udtale sig om en population, er det vigtigt at have en repræsentativ stikprøve. Hvis man spørger hele sin population (f.eks. alle medarbejderne i en virksomhed), er det vigtigt, at så mange som muligt svarer. Hvis svarprocenten er relativ lav, kan man dog stadig konkludere på populationens vegne. SURVEY Danmark kan i det henseende hjælpe med at beregne den statistiske usikkerhed (f.eks. på et gennemsnit), så I konkluderer korrekt.

Hjælp til Excel

excel

Meget af vores arbejde foregår selvsagt i Excel. Hvis du har opgaver, hvor dine Excel-kundskaber har nået sin grænse, står SURVEY Danmark klar til at hjælpe – både konkret med opgaven, men også med hvordan du kan løse lignende opgaver fremadrettet.