Børnemiljøvurdering 2019-02-07T18:34:58+00:00

Børnemiljøvurdering (BMV)

På samme måde som en APV (arbejdspladsvurdering), er det jf. Dagtilbudsloven et lovkrav, at en daginstitution skal udføre en børnemiljøvurdering.

Hvad er børnemiljø

Jf. Dagtilbudsloven beskrives børnemiljø som et samlet begreb for det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i dagtilbuddet eller fritidsklubben. Det er målet, at et sundt børnemiljø samlet set bidrager til øget trivsel, læring og udvikling igennem den gensidige påvirkning der finder sted mellem børnene og deres omgivelser i institutionen.

Børnemiljøvurdering

Som navnet antyder omhandler dette de fysiske rammer i institutionen – både indendørs og udendørs.
Forhold som indeklima, plads, inventar og hygiejne skal med andre ord have et vist niveau, hvilket bidrager til sikre og trygge rammer for børnene og heraf mulighed for fordybelse og udforskning gennem leg og bevægelse.

I dagligdagen er børnenes relationer primært de andre børn og de voksne i institutionen. Et godt psykisk børnemiljø er kendetegnet ved fællesskab, venskab, respekt mellem alle individer og medbestemmelse.

De fysiske rammer i institutionen kan være nok så gode, men hvis de ikke bidrager til at stimulere børnenes sanser igennem indretningens form, materialevalg, udsmykning og atmosfære, er der ikke et tilstrækkelig æstetisk børnemiljø. Det æstetiske børnemiljø sigter således efter at styrke børnenes trivsel igennem positive og udfordrende sanseoplevelser.

Hvad er kravene?

Arbejdet med at styrke børnemiljøet skal være en klar del af den pædagogiske læreplan, hvori det skal fremgå, hvordan institutionen arbejder med at fastholde og udvikle børnemiljøet og integrere det i hverdagen i praksis igennem mål, metoder og aktiviteter. Institutionen skal i den sammenhæng evaluere den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år.

Inddrag både børn og forældre

Børnemiljøet skal i så høj grad som muligt inddrage børnenes perspektiv, da de trods alt må være de bedste kilder til hvordan hverdagen i institutionen opfattes. Børnenes perspektiv og holdninger er tilmed en væsentlig del af FN’s Børnekonvention der påpeger, at barnet har ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at denne respekteres. Det kan tilmed give yderst interessante perspektiver på hverdagen i en institution, når børnene får lov til at formulere deres egne oplevelser – perspektiver der ofte kan være våde overraskende og omvendte ift. det, de voksne forventede.

Børnemiljøvurdering

Ledelsen er ansvarlig, men…

…arbejdet med børnemiljøet er i høj grad en opgave det løses bedst i fællesskab. Det sagt, er det i sidste ende dagtilbuddet leder/ledelse der er ansvarlig for udarbejdelsen og evaluering af den pædagogiske læreplan, hvori et løbende arbejde med børnemiljøet som nævnt skal stå beskrevet. Det er ligeledes ledelsens ansvar at inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med både den pædagogiske læreplan og således børnemiljøet.

Den pædagogiske læreplan skal fremgå af institutionens website.

Børnemiljøvurdering med SURVEY Danmark

SURVEY Danmark tilbyder daginstitutioner at få foretaget en børnemiljøvurdering, der, afhængig af børnenes alder, inddrager både børn og forældre.

Undersøgelsen kombinerer indtastning af svar i et klassisk spørgeskemaformat (på en enighedsskala) med indtastning af åbne svar/kommentarer, som forældrene udfylder sammen med deres barn, hvis alderen tillader dette. Modellen anvendes således kun, hvis børnene er mindst tre år gamle og således går i børnehave, SFO el.lign. Går børnene i vuggestue, inddrages børnene derfor ikke.

Børnemiljøvurdering

Hvad spørges der om?

Spørgerammen indeholder spørgsmål vedr. institutionens fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvilket en børnemiljøvurdering pr. definition skal indeholde. Underspørgsmålene relaterer sig bl.a. til:

  • Rengøring
  • Oprydning
  • Temperatur
  • Legepladsen
  • Mobning/drilleri
  • Fællesskab mellem børnene
  • Hjælp/støtte
  • Indretning
  • Udfoldelsesmuligheder
  • Motoriske udviklingsmuligheder

Hvad skal vi i praksis gøre som institution?

Processen er meget simpel. Det eneste I skal gøre, er at klargøre en fil (f.eks. et Excel-ark) med børnenes navne og forældrenes email-adresse. Vi står for opsætning af spørgeskema, formulering af mails, udsendelser af mail, koordinering og laver sluttelig en rapport til jer.

Pris

Prisen er 9.500 kr. ekskl. moms.

Hvis I er et større hus med flere afdelinger og ønsker rapport for hver afdelinger (udover den samlede rapport), koster det 2.500 kr. pr. ekstra rapport.

Kontakt

Står I overfor at få foretaget en børnemiljøvurdering? Kontakt Tobias Kierk fra SURVEY Danmark for en uforpligtende snak om hvordan processen kører eller andre spørgsmål relateret til jeres børnemiljøvurdering.

Tobias Kierk Kontakt
Tobias Kierk
Tlf: 28 18 73 17
Mail: tobias@survey.dk